Зміст роботи з обдарованими учнями визначається в рамках кожної з навчальних дисциплін, однак загальними вимогами до відбору навчальних програм виступає відповідність програми специфіці школи як навчального закладу, у разі відсутності такої програми серед опублікованих можливе коректування існуючих програм або створення авторських програм. Зміст навчального матеріалу має налаштовувати учнів на безперервне навчання, процес пізнання повинен бути для таких дітей самоціним. А головне, потрібен поступовий перехід до навчання не стільки фактами, скільки ідей і способів, методами, що розвиває мислення, яке спонукає до самостійної роботи, орієнтує на подальше удосконалення і самоосвіту, поступове прояв тієї мети, для досягнення якої вони докладають стільки духовних, інтелектуальних і фізичних зусиль.

Для оптимального розвитку обдарованих учнів повинні розроблятися спеціальні розвиваючі програми в рамках індивідуальної програми навчання обдарованого учня. У навчанні обдарованого учня може реалізовуватися стратегія прискорення (мається на увазі в першу чергу зміна швидкості навчання), в роботі з такими учнями можна використовувати швидке просування до вищих пізнавальним рівнів .
Стратегія прискорення не універсальна. Вона потребує поєднанні зі стратегією збагачення (поглиблення). Обдарований учень повинен отримувати додатковий матеріал до традиційних курсів, великі можливості розвитку мислення, креативності, умінь працювати самостійно. Тому програми для обдарованих учнів повинні бути орієнтовані на більш складний зміст, спрямовані на збільшення знань в конкретній області і на розвиток розумових операцій.
Індивідуальна освітня програма - це програма освітньої діяльності учня, складена на основі його інтересів і освітнього запиту, і фіксуюча освітні цілі та результати.
Призначення індивідуальної освітньої програми
- Сприяти самовизначенню учня в тій чи іншій предметної області;
- Допомогти учневі скласти проект свого освітнього шляху у вибраній області; показати перспективи розвитку даній предметній області;
- Представити проблемність предметної області, різні підходи і точки зору з їх подальшим обговоренням;
- Створити умови для організації навчально-дослідницької діяльності з урахуванням індивідуальних інтересів ;
- Розширити освітній простір учня профільного або гімназійного класу;
- Допомогти учневі оволодіти технікою самоорганізації, необхідними для реалізації свого освітнього рівня.
Функції індивідуальної (навчальної) програми
1.Нормативна Фіксує навантаження учня, закріплює порядок вивчення матеріалу і звітність за нього
2.Інформаційна Містить інформацію про самостійну навчальну діяльность учня по освоєнню навчального матеріалу або підготовку до конкурсу, олімпіади, до вступу у ВНЗ
3.МотиваційнаВизначає цінності, цілі та результати діяльності школяра
4.Організаційна Визначає види самостійної діяльності учня, форми взаємодії педагога і учня
Функція самовизначення Допомагає перевірити свої здібності в пов'язаної з професійним вибором діяльності затвердитися у виборі або змінити його
Етапи роботи:
Прогностичний: постановка проблеми і завдань на шляху її рішення (освоєння нової теми, на які знання і вміння треба вийти); складання плану вирішення проблеми (способи придбання знань і умінь, пошук та освоєння матеріалу та ін.).
Организаційно-координаційний: допомогу і співпрацю вчителя в плануванні освітнього простору; координація навчальної та дослідницької діяльності учня педагогом-предметником.
Рефлексія над способами і результатами діяльності учня.

Освітня програма, як правило, містить розділи :
-цілі та цінності освітньої програми (чому складена, на досягнення яких цілей спрямована);
- адресність освітньої програми (для кого призначена);
- міні-навчальний план, який містить інваріантну і варіативну частини змісту освіти в кожному конкретному випадку (скільки годин відводиться на вивчення змісту як в теорії, так і на практиці), а також пояснювальна записка до нього;
- навчально-тематичне планування і зміст навчального матеріалу, опис організаційно-педагогічних умов, педагогічних технологій, застосовуваних для реалізації освітньої програми;
- систему форм атестації, контролю та обліку досягнень учнів;
- опис очікуваних освітніх результатів освоєння освітньої програми.

Переносячи цей підхід на конкретного учня, можна запропонувати наступний варіант:
1. призначення освітньої програми (визначає учень);
2. мета освітньої програми (визначає учень);
3. характеристика навчальної програми (становить педагог чи можливий варіант спільного проектування навчальної програми);
4. опис організаційно-педагогічних умов, педагогічних технологій, застосовуваних для реалізації освітньої програми (становить педагог);
5. систему форм та термінів атестації, контролю та обліку досягнень, форм звітності за видами діяльності учня (складають педагог і учень);
6. опис форм навчальних практик, передбачуваних проектів, тем дослідницької діяльності (складають педагог і учень);
7. опис очікуваних освітніх результатів освоєння освітньої програми (визначає учень або педагог і учень).

Пріоритетними формами взаємодії вчителя та учня стають індивідуальні форми супроводу і підтримки учнів: тьюторство, консультування і модерування.
Сутність моделі навчання на основі ІНП полягає в тому, що відсутній традиційний виклад матеріалу викладачем, навчальна функція замінюється консультуванням, яке може здійснюватися як у реальному, так і в дистанційному режимі. Консультування зосереджено на вирішенні конкретної проблеми. Передбачається, що консультант або знає готове рішення, яке він може наказати учню, або він володіє способами діяльності, які вказують шлях вирішення проблеми. Головна мета педагога в такій моделі навчання - навчити учня «вчитися».


При складанні індивідуальних програм потрібно врахувати проблеми обдарованих дітей:
- неприязнь у школі часто з’являється тому, що навчальна програма нудна і нецікава для обдарованої дитини;
- ігрові інтереси – обдарованим дітям подобаються складні ігри і нецікаві ті, якими захоплюються їхні ровесники. Як наслідок – дитина опиняється в ізоляції;
- заглиблення у філософські проблеми – для обдарованих дітей є характерним замислюватися над такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування набагато частіше, ніж для інших дітей;
- невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком – обдаровані діти частіше віддають перевагу спілкуванню із дітьми старшого віку. Через це їм важко бути лідерами, бо вони поступаються фізичним розвитком;
- прагнення до досконалості – для обдарованих дітей характерна внутрішня потреба досконалості – вони не заспокоюються, доки не досягнуть бажаного;
- почуття незадоволеності – вони критично ставляться до своїх досягнень, мають низьку самооцінку;
- нереальні цілі – вони часто ставлять перед собою завищені цілі, не маючи можливості досягти їх, переживають;
- надмірні чутливість, вразливість;
- потреба в уважному ставленні дорослих.

Зразок

Індивідуальна програма роботи з обдарованим учнем з математики, 7 клас.

Мета програми:
Узагальнити, систематизувати, розширити і поглибити знання учня по предмету, сформувати потребу до науково-дослідницької діяльності в процесі активної самостійної роботи і забезпечити максимальний розвиток його інтелектуальних і творчих здібностей.
Завдання програми:
- Сформувати стійкі знання з предмета;
- Виховати пізнавальну активність, вміння набувати знання і творчо ними розпоряджатися;
- Виробити уміння проводити повне обґрунтування в ході теоретичних міркувань;
- Вдосконалювати уміння вирішувати завдання підвищеної складності;
- Засвоїти ряд позапрограмових тем;
- Підготувати учня до навчання в класі фізико - математичного напрямку;
- Підготувати до районної предметної олімпіади.

Зміст навчального курсу:

1. Логічні завдання.

Вивчення логіки сприяє розумінню краси, формує вміння міркувати, привчає до точності математичної мови, показує витонченість математичних міркувань, сприяє творчому розвитку особистості. У зміст даного розділу входять:
- завдання, що вирішуються за допомогою перетворення вимоги до постановки задачі та їх алгоритми рішення;
- завдання, що вирішуються за допомогою таблиці істинності;
- завдання, що вирішуються на основі усвідомлення вихідних даних.

2. Модулі.

Поняття модуля - одне з ключових в курсі математики. При цьому традиційно випускники допускають помилки в завданнях з модулем при написанні ЗНО, що відбувається, ймовірно, через недостатню кількість подібних завдань в підручниках математики. Введення поняття модуль приходится на 6-й клас, з практичним же застосуванням властивостей модуля для вирішення різних завдань учні стикаються значно пізніше. Очевидно, що для засвоєння суті цього поняття та формування навичок роботи з ним раціональне введення різних завдань протягом всього періоду навчання математики, і учні 7-х класів цілком готові до вирішення деяких з них.
Передбачається вивчення наступних тем:
- рішення лінійних рівнянь з модулем;
- побудова графіків функцій, що містять знак модуля.

3. Нестандартні методи рішення рівнянь.

Рішення рівнянь - одна з ключових компетенцій в курсі математики, однак стандартні підручники математики для 7 класу містять достатньо вузький діапазон видів рівнянь і прийомів, застосовуваних при їх вирішенні. В рамках даного курсу є можливість розглянути такі цікаві та корисні методи (зазвичай розглядаються в курсі математики у більш старших класах), як:
- графічний метод рішення рівнянь;
- рішення рівнянь з використанням умови існування дробу;
- рішення рівнянь з використанням рівності дробу нулю;
- рішення діофантових рівнянь.

4. Знайомство з параметром.

Завдання з параметром - один з найскладніших блоків змісту шкільного курсу математики, традиційно викликають у учнів труднощі при рішенні. При цьому в останні роки завдання олімпіад різного рівня не обходяться без подібних завдань. Вивчення математики в класах профільного і поглибленого рівнів припускає перше знайомство з параметром буквально з сьомого класу. Введення даного блоку необхідно, оскільки завдання з параметром, як деякі інші привчають до глибокого всебічного аналізу поставленої задачі, добре розвивають логічне мислення і формують математичну культуру в цілому.
Основні теми даного блоку:
- рішення лінійних рівнянь з параметром;
- знайомство з графічним методом вирішення завдань з параметром.

5. Текстові завдання підвищеної складності.

У зміст даного блоку включені завдання, що викликають найбільші труднощі в учнів при написанні ДПА та ЗНО, і при цьому завдання, умови яких досить цікаві і сприяють розвитку інтересу до вивчення предмета, а також формують уміння людини застосовувати знання в нестандартній ситуації і в практиці:
- завдання на концентрацію і процентний вміст
- завдання на процентний приріст і обчислення «складних відсотків»;
- завдання на роботу і продуктивність праці;
- завдання на рух.

Планування курсу

I. Логічні задачі (5 год.)
1. Поняття «логічна завдання». Історія їх виникнення -1
2. Логічні завдання, розв'язані «з кінця» - 1
3. Завдання, що вирішуються на основі таблиці істинності - 1
4. Завдання, що вирішуються на основі усвідомлення вихідних даних - 1
5. Рішення логічних завдань різних типів - 1
II. Модулі (8 год.)
6. Рішення лінійних рівнянь з модулем виду - 1
7-8. Рішення лінійних рівнянь з модулем виду - 2
9-10. Рішення лінійних рівнянь з модулем виду - 2
11. Побудова графіків функцій, що містять знак модуля - 1
12. Рішення завдань з модулем - 1
13. Контрольна робота №1 по темі «Модулі» - 1
III. Нестандартні методи рішення рівнянь.(8 год.)
14-15. Графічний метод рішення рівнянь - 2
16-17. Рішення рівнянь з використанням умови істота-вання дробу - 2
18-19. Рішення рівнянь з використанням рівності дробу нуля - 2
20. Рішення діофантових рівнянь (рівнянь у цілих числах) - 1
21. Рішення лінійних рівнянь з двома змінними -1
22. Контрольна робота №2 по темі «Рівняння» 1
IV. Знайомство з параметром (5 год.)
23. Рішення завдань, що підводять до введення поняття параметр - 1
24-25. Лінійні рівняння з параметром - 2
26. Графічний метод рішення рівнянь з параметром - 1
27. Контрольна робота №3 по темі «Параметр» - 1
V. Текстові задачі підвищеної складності (7 год.)
28-29. Задачі на концентрацію і процентний вміст - 2
30. Задачі на процентний приріст і обчислення «складних відсотків» - 1
31-32.Задачі на роботу і продуктивність праці, завдання на спільну роботу - 2
33. Задачі на рух - 1
34. Контрольна робота №4 по темі «Текстові задачі » - 1
35. Підсумкова контрольна робота - 1

Вороніна Л.А.

Кiлькiсть переглядiв: 663

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31